Všeobecné obchodné podmienky

                                                                OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické

aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

                                                         Objednávka

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom

obchodného systému na www.fajneceny.sk písomnou formou: e-mailom

(vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

 

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so

zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná

ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú

a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická

osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet 

kusov, dátum vystavenia objednávky,

(objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.

použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom

a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru)

 

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme

predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí

objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú

cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

 

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania

predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou.

Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a

zastavenie vybavovania objednávky.

 

                                                      Dodacie lehoty

 

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru

bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 30 dní od

dátumu overenia objednávky.Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov

nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

                                         Cena, platobné podmienky a prepravné

 

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku

môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si

vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod..

Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

 

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom

spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:


a) vlastnou dopravou
b) dopravou predávajúceho
c) kuriérom (zasielateľskou službou) 
d) cez Slovenskú poštu

 

                                                      Preberanie tovaru

 

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese

uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný

skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka

viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky

ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať

Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo

a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej

ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na

účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na

spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa

veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť

ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za

produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby

ešte neprešlo na spotrebiteľa.Nebezpečenstvo škody na produktoch

prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

                                                Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania

predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo

dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí

obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí

byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na

náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom

musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu

(návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie

listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom

 

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť

 

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar

späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za

službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti

spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala

plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena

závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých

požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného

spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých

nákladov.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

 

                                                     Záruka a servis

 

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných

produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre

plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora

ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a

plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo

inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený

u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť

(pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný

produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného

listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým

poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach,

neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa

alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený

zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby

spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť

predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.

Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľoviďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

                                                   Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa

k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu

(vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu

alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním

dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka

prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci

kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách

objednávku stornovať.

 

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa

oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s

nimi súhlasí. 

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi

za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v

dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej

viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných

vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 50,-€ v našom internetovom obchode získavate automaticky dopravu zadarmo!

Doručenie do 72 hodín

Garantujeme rýchle doručenie tovaru k Vám domov.

Rýchla výmena tovaru

V prípade potreby sme Vám k dispozícii.